Med hjälp av bokstäverna l, a, s, e, r, s, k, r, i, v, a, r kan följande ord bildas:

12 - Ord bestående av bokstäver  (1)

laserskrivar (15)

9 - Ord bestående av bokstäver  (4)

akvariers (12)arkiverar (12)arkiveras (12)skrivares (12)

8 - Ord bestående av bokstäver  (14)

akvarier (11)arkivera (11)aviserar (10)aviseras (10)kasserar (9)klarerar (9)krassare (9)riskerar (9)rivalers (10)skarvars (11)skrivare (11)svarares (10)varierar (10)varieras (10)

7 - Ord bestående av bokstäver  (54)

akvarie (10)arvikas (10)avisera (9)avresas (9)avskars (10)elviras (9)israels (7)ivrares (9)kalvars (10)karlars (8)kassera (8)kavlars (10)klarare (8)klarera (8)klasars (8)klassar (8)klasser (8)klavars (10)klirrar (8)kravlar (10)kravlas (10)krisers (8)larvers (9)lasrars (7)raserar (7)raseras (7)raskare (8)rasslar (7)riskera (8)riskers (8)rivaler (9)servars (9)silvrar (9)silvras (9)skarvar (10)skrivar (10)skrivas (10)skriver (10)skrives (10)slarvar (9)slarvas (9)slavars (9)slaveri (9)slevars (9)svalare (9)svalkas (10)svarare (9)valkars (10)valsars (9)valsers (9)variera (9)vassare (9)versala (9)visslar (9)

6 - Ord bestående av bokstäver  (113)

alikas (7)alvars (8)ariska (7)arvika (9)askars (7)aviers (8)avresa (8)avskar (9)elvira (8)erikas (7)eskils (7)ilskas (7)israel (6)ivrare (8)kalare (7)kalvar (9)karlar (7)karvar (9)karvas (9)kassar (7)kaviar (9)kavlar (9)kavlas (9)kilars (7)kissar (7)klarar (7)klaras (7)klasar (7)klases (7)klassa (7)klavar (9)klaver (9)klirra (7)kliver (9)krassa (7)krasse (7)kravla (9)kriser (7)kvalar (9)larver (8)lasrar (6)lavars (8)lekars (7)lierar (6)likars (7)lirkar (7)lirkas (7)rakare (7)rarare (6)rasera (6)raseri (6)rasers (6)raskar (7)raskas (7)raskes (7)rassel (6)rassla (6)rikare (7)risker (7)rivals (8)sakers (7)salars (6)servar (8)siares (6)sierra (6)sikars (7)silars (6)silkes (7)silver (8)silvra (8)skalar (7)skalas (7)skaras (7)skarvs (9)skaver (9)skrala (7)skreva (9)skrevs (9)skriar (7)skrias (7)skriva (9)skrivs (9)slarva (8)slavar (8)slevar (8)slirar (6)svalka (9)svarar (8)svaras (8)svears (8)sviker (9)valkar (9)valsar (8)valsas (8)valser (8)varsel (8)vasers (8)vekars (9)verkar (9)verkas (9)versal (8)vessla (8)vikars (9)vilkas (9)virkar (9)virkas (9)virrar (8)visare (8)visars (8)viskar (9)viskas (9)vissla (8)vrakar (9)

5 - Ord bestående av bokstäver  (167)

alars (5)alias (5)alika (6)alvar (7)alvas (7)areal (5)arias (5)arier (5)arisk (6)arkiv (8)asars (5)askar (6)askas (6)avels (7)avier (7)avlar (7)avlas (7)avres (7)avser (7)avses (7)ekars (6)elaka (6)elsas (5)erika (6)eriks (6)eskil (6)ikeas (6)ilars (5)ilska (6)iraks (6)irrar (5)irras (5)isars (5)ivars (7)ivers (7)ivrar (7)ivras (7)kalas (6)kalva (8)karla (6)karls (6)karva (8)kassa (6)kasse (6)kavel (8)kavla (8)kavle (8)kelar (6)kilar (6)kisar (6)kisas (6)kisel (6)kissa (6)kivar (8)kivas (8)klara (6)klase (6)klass (6)klave (8)kliar (6)klias (6)kliva (8)krass (6)kravs (8)kvala (8)lakar (6)lakas (6)laser (5)lasse (5)lavar (7)lekar (6)lekas (6)leras (5)levas (7)liars (5)liera (5)likar (6)likes (6)lirar (5)liras (5)lirka (6)lisas (5)livar (7)livas (7)rakar (6)rasar (5)rasas (5)raser (5)raska (6)raske (6)reala (5)resas (5)revar (7)revir (7)rikas (6)rikes (6)risks (6)rival (7)rivas (7)river (7)saker (6)salar (5)salva (7)saras (5)serva (7)siare (5)sikar (6)silar (5)silas (5)silke (6)sirar (5)skala (6)skalv (8)skara (6)skarv (8)skava (8)skeva (8)skils (6)skira (6)skiva (8)skral (6)skrev (8)skria (6)skriv (8)slaka (6)slarv (7)slask (6)slava (7)slevs (7)slika (6)slira (5)svala (7)svara (7)svars (7)sveas (7)svika (8)vakar (8)vakas (8)valas (7)valsa (7)varar (7)varia (7)varse (7)vaser (7)vassa (7)vekar (8)vekas (8)velar (7)verka (8)vikar (8)viker (8)vilar (7)vilas (7)vilka (8)vilse (7)virar (7)viras (7)virka (8)virke (8)virra (7)visar (7)visas (7)vises (7)viska (8)vissa (7)vraka (8)vraks (8)

4 - Ord bestående av bokstäver  (132)

alar (4)alva (6)area (4)aria (4)arks (5)arla (4)arve (6)arvs (6)asar (4)asea (4)aska (5)avel (6)avis (6)avla (6)avse (6)ekar (5)elak (5)elsa (4)elva (6)eras (4)erik (5)evas (6)ikea (5)ilar (4)ilas (4)irak (5)irra (4)isar (4)isas (4)ivar (6)iver (6)ivra (6)kala (5)kalv (7)karl (5)kars (5)kela (5)kila (5)kisa (5)kiss (5)kiva (7)klar (5)klas (5)klev (7)klia (5)kliv (7)kras (5)krav (7)kris (5)kval (7)kvar (7)laka (5)lars (4)larv (6)lass (4)lavs (6)leka (5)leks (5)lera (4)less (4)leva (6)levs (6)liar (4)lies (4)lika (5)like (5)lira (4)lisa (4)liva (6)livs (6)raka (5)rara (4)rasa (4)rask (5)real (4)reas (4)resa (4)reva (6)revs (6)rika (5)rike (5)riks (5)risk (5)riva (6)rivs (6)saks (5)sals (4)sara (4)save (6)siar (4)sias (4)siks (5)sila (4)sils (4)sira (4)sivs (6)skal (5)skar (5)sker (5)skev (7)skir (5)skiv (7)skri (5)slak (5)slav (6)slev (6)slik (5)sval (6)svar (6)svea (6)svek (7)vaka (7)vala (6)valk (7)vals (6)vara (6)vare (6)vari (6)vars (6)vass (6)veka (7)veks (7)vela (6)verk (7)vers (6)vika (7)vila (6)vira (6)visa (6)vise (6)viss (6)vrak (7)

3 - Ord bestående av bokstäver  (60)

aik (4)air (3)ark (4)ars (3)arv (5)ask (4)ave (5)avi (5)avs (5)eka (4)eks (4)era (3)ers (3)ess (3)eva (5)ila (3)isa (3)kal (4)kar (4)kil (4)kiv (6)kli (4)lav (5)lek (4)ler (3)lev (5)lie (3)lik (4)liv (5)rak (4)rar (3)ras (3)rea (3)res (3)rev (5)rik (4)ris (3)riv (5)sak (4)sal (3)sas (3)sav (5)ser (3)ses (3)sia (3)sik (4)sil (3)sir (3)siv (5)ska (4)ske (4)sri (3)vak (6)val (5)var (5)vas (5)vek (6)via (5)vik (6)vis (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (21)

ai (2)al (2)ar (2)as (2)av (4)ek (3)el (2)er (2)ev (4)il (2)is (2)kl (3)kr (3)la (2)le (2)sa (2)se (2)si (2)sk (3)ve (4)vi (4)