Med hjälp av bokstäverna k, v, a, n, t, i, f, i, e, r, i, n, g, a, r, s kan följande ord bildas:

16 - Ord bestående av bokstäver  (1)

kvantifieringars (22)

15 - Ord bestående av bokstäver  (1)

kvantifieringar (21)

14 - Ord bestående av bokstäver  (1)

kvantifierings (20)

13 - Ord bestående av bokstäver  (2)

inkvarterings (17)kvantifiering (19)

12 - Ord bestående av bokstäver  (9)

antikvariens (15)antikvariers (15)avskrifterna (17)infarkternas (15)inkvartering (16)inskrifterna (15)kvantifierar (17)kvantifieras (17)signifikanta (16)

11 - Ord bestående av bokstäver  (30)

aktiverings (15)antikvarien (14)antikvarier (14)argentinska (13)arkiverings (15)avgifternas (16)aviseringar (14)fanatikerns (14)finansierar (13)finansierat (13)grafikernas (15)infarkterna (14)infarternas (13)inrangerats (12)inskrivaren (14)inskrivarna (14)intrigernas (12)kvantifiera (16)kvarnstenar (14)kvistningar (15)riktningars (13)signifikant (15)skarvningar (15)skiftningar (15)skrivningar (15)verkningars (15)viftningars (16)vikariatens (14)vikariernas (14)vikingarnas (15)

10 - Ord bestående av bokstäver  (75)

afrikanens (13)afrikaners (13)aktivering (14)aktriserna (11)anarkisten (11)anarkister (11)angivarens (13)antikvarie (13)argentinas (11)argentinsk (12)arkiverats (13)arkivering (14)avgifterna (15)aviatikens (13)avkastning (14)avsikterna (13)avskriften (15)avskrifter (15)eriksgatan (12)fakirernas (13)fanatikern (13)fanatikers (13)fantiserar (12)finansiera (12)fingrarnas (13)frakternas (13)frankerats (13)garantiers (11)grafikerna (14)grafikerns (14)granskaren (12)gravstenar (13)grifternas (13)inaktivare (13)infarktens (13)infarkters (13)infarterna (12)inrangeras (11)inrangerat (11)insikterna (11)inskriften (13)inskrifter (13)inskrivare (13)intrigeras (11)intrigerna (11)inviternas (12)irakiernas (11)iraniernas (10)karterings (12)kastrering (12)knivigaste (14)krafternas (13)kraftigare (14)kraniernas (11)kvinternas (13)navigerats (13)ravinernas (12)rekvisitan (13)renskrivit (13)riktningar (12)ritningars (11)skrifterna (13)stavningar (13)trafikeras (13)variantens (12)varianters (12)varningars (13)verkningar (14)viftningar (15)vikariaten (13)vikarierat (13)vikarierna (13)vikingarna (14)vintrarnas (12)viskningar (14)

9 - Ord bestående av bokstäver  (173)

afrikanen (12)afrikaner (12)aktiernas (10)aktiverar (12)aktiveras (12)akvariers (12)akvariets (12)angivaren (12)angivares (12)angiveris (12)ansiktena (10)ansvarige (12)ansvarigt (12)argentina (10)arkiveras (12)arkiverat (12)arvingars (12)arvingens (12)avgiftens (14)avgifters (14)aviatiken (12)avisering (12)enstaviga (12)erfarnast (11)eriksgata (11)etsningar (10)fakirerna (12)fanatiker (12)fanatiske (12)fantasien (11)fantasier (11)fantisera (11)farternas (11)fegisarna (12)fingerats (12)fingrarna (12)finkarnas (12)finternas (11)frakterna (12)frankeras (12)frankerat (12)frasering (12)frestarna (11)frigivits (14)frigivnas (14)frigivnes (14)fristerna (11)garantens (10)garanters (10)garantier (10)garantins (10)garnerats (10)garvarens (12)ginsterna (10)gitarrens (10)grafernas (12)grafikens (13)grafikern (13)grafikers (13)grafitens (12)granatens (10)granaters (10)granitens (10)grannaste (10)granskare (11)graverats (12)grenarnas (10)grevarnas (12)grevinnas (12)grifterna (12)infanteri (11)infarkten (12)infarkter (12)infartens (11)infarters (11)initierar (9)initieras (9)inrangera (10)inskiftar (12)inskrivar (12)inskriven (12)inskriver (12)inskrivet (12)inskrivit (12)inskrivna (12)intensiva (11)intrigens (10)intrigera (10)intrigers (10)invariant (11)inverkats (12)inviterna (11)irakierna (10)irakierns (10)iranierna (9)iranierns (9)ivrigaste (12)kanternas (10)kantigare (11)kartering (11)katarrens (10)knasigare (11)knastriga (11)knivarnas (12)knivigare (13)knivigast (13)krafterna (12)kranierna (10)kretsarna (10)krigarens (11)krigarnas (11)kritisera (10)kvarnsten (12)kvinterna (12)kvistarna (12)kvistning (13)navigerar (12)navigeras (12)navigerat (12)ravinerna (11)rekvisita (12)reningars (10)renskriva (12)riktigare (11)riktnings (11)ringaktar (11)ringaktas (11)ringarens (10)ringarnas (10)ritningar (10)rivierans (11)safirerna (11)saftigare (12)satirerna (9)siraterna (9)skarvning (13)skiftning (13)skrivaren (12)skrivarna (12)skrivning (13)stagnerar (10)taskigare (11)tigrarnas (10)trafikens (12)trafikera (12)tragikens (11)transfern (11)trasigare (10)trevarnas (11)vaktarens (12)vakternas (12)variansen (11)varianser (11)varianten (11)varianter (11)varierats (11)varningar (12)verknings (13)viftnings (14)vikariens (12)vikariera (12)vikariers (12)vikingars (13)vikingens (13)vikternas (12)viktigare (13)vingarnas (12)vinkarnas (12)vinsterna (11)vintrarna (11)visiterna (11)visningar (12)vristerna (11)

8 - Ord bestående av bokstäver  (286)

afrikans (11)agiterar (9)akternas (9)aktierna (9)aktivare (11)aktivera (11)aktnings (10)aktrisen (9)aktriser (9)akvarier (11)akvariet (11)anarkins (9)anarkist (9)angivare (11)angiveri (11)angivits (11)angivnas (11)angivnes (11)aningars (9)ankarens (9)ankarets (9)anrikats (9)ansikten (9)ansvaret (10)ansvarig (11)antikens (9)argsinta (9)argsinte (9)ariernas (8)arkivens (11)arkivera (11)arkivets (11)arternas (8)artigare (9)arvingar (11)arvingen (11)arvinges (11)askfaten (11)avartens (10)avarters (10)avgiftar (13)avgiftas (13)avgiften (13)avgifter (13)aviatens (10)aviaters (10)aviernas (10)aviserar (10)aviserat (10)avsikten (11)avsikter (11)avskrift (13)enstavig (11)erinrats (8)fagraste (11)fakirens (11)fakirers (11)fanatisk (11)fantasin (10)farterna (10)finanser (10)fingerar (11)fingeras (11)fingerat (11)fingerns (11)fingrars (11)fingrens (11)fingrets (11)finkarna (11)finterna (10)firarens (10)firarnas (10)fiskaren (11)fiskarna (11)fraktens (11)frakters (11)frankera (11)franskan (11)fraserna (10)friarens (10)friarnas (10)frigiven (13)frigivet (13)frigivit (13)frigivna (13)frigivne (13)friserat (10)friserna (10)friskare (11)friteras (10)garanten (9)garanter (9)garantin (9)garantis (9)garneras (9)garnerat (9)garvaren (11)garvares (11)girarnas (9)gitarren (9)givarens (11)givarnas (11)gnistrar (9)graferna (11)grafiken (12)grafiker (12)grafiska (12)grafiskt (12)grafiten (11)granaten (9)granater (9)graniten (9)grannare (9)grannars (9)grannast (9)granskar (10)granskat (10)graveras (11)graverat (11)gravsten (11)grenarna (9)grevarna (11)grevinna (11)griftens (11)grifters (11)grisarna (9)inaktiva (11)infarkts (11)infarten (10)infarter (10)infriats (10)initiera (8)inkastar (9)inkasten (9)innersta (8)inrarnas (8)inriktar (9)inriktas (9)inristar (8)insikten (9)insikter (9)inskifta (11)inskrift (11)inskriva (11)intagnas (9)intagnes (9)intensiv (10)intrigen (9)intriger (9)inverkan (11)inverkar (11)inverkas (11)inverkat (11)invitens (10)inviters (10)irakiern (9)irakiers (9)iraniern (8)iraniers (8)ivrarens (10)ivrarnas (10)ivrigare (11)ivrigast (11)kaniners (9)kanterna (9)karatens (9)kargaste (10)kastaren (9)kasterna (9)kastrera (9)katarren (9)kaviarns (11)knarrats (9)knarrets (9)knastrar (9)knastrig (10)knivarna (11)kraftens (11)krafters (11)kraftiga (12)kraftige (12)kraniers (9)kraniets (9)kraterns (9)kreativa (11)krigaren (10)krigares (10)krigarna (10)kriserna (9)kristian (9)kvarnars (11)kvarnens (11)kvartars (11)kvartens (11)kvarters (11)kvintens (11)kvinters (11)kvistiga (12)naivaste (10)navigera (11)negativa (11)nektarns (9)nigerias (9)nitarnas (8)rankaste (9)rasterna (8)raviners (10)renarnas (8)reningar (9)renskriv (11)retinans (8)riktning (10)ringakta (10)ringaren (9)ringarna (9)ringaste (9)risigare (9)riskerat (9)riskerna (9)riternas (8)ritnings (9)rivieran (10)safterna (10)segrarna (9)servarna (10)signerar (9)signerat (9)siktning (10)sinnrika (9)sinnrikt (9)skingrar (10)skingrat (10)skitarna (9)skriften (11)skrifter (11)skrivare (11)skriveri (11)stagnera (9)starkare (9)stavning (11)stekarna (9)stenarna (8)stigarna (9)svararen (10)svartare (10)svartnar (10)sviterna (10)tagarens (9)tangerar (9)tegarnas (9)tenarnas (8)tigrarna (9)tikarnas (9)trafiken (11)tragiken (10)tragiska (10)transfer (10)trevarna (10)vaktaren (11)vaktares (11)vakterna (11)vanartig (11)varaktig (12)varieras (10)varierat (10)varnings (11)vekarnas (11)verkning (12)viftning (13)vikariat (11)vikarien (11)vikarier (11)vikaries (11)vikarnas (11)vikingar (12)vikingen (12)vikterna (11)vinernas (10)vingarna (11)vinkarna (11)vinnares (10)vinterns (10)vintrars (10)virrigas (11)virriges (11)viskning (12)

7 - Ord bestående av bokstäver  (437)

afrikan (10)afrikas (10)aftnars (9)agatens (8)agaters (8)agitera (8)agnetas (8)akterna (8)akterns (8)aktiens (8)aktiers (8)aktivas (10)aktives (10)aktning (9)aktrars (8)akvarie (10)anarkin (8)angivar (10)angivas (10)angiven (10)angiver (10)angivet (10)angivit (10)angivna (10)angivne (10)aningar (8)ankaren (8)ankares (8)ankaret (8)annikas (8)anrikar (8)anrikas (8)anrikat (8)ansikte (8)antagen (8)antager (8)antages (8)antiken (8)anvisar (9)anvisat (9)arenans (7)argaste (8)argsint (8)arierna (7)arierns (7)arkiven (10)arkivet (10)arsenik (8)arterna (7)arvikas (10)arvinge (10)asiaten (7)asiater (7)avarten (9)avarter (9)avgasen (10)avgaser (10)avgifta (12)avgifts (12)aviaten (9)aviater (9)aviatik (10)avierna (9)avisera (9)avresan (9)ekarnas (8)enarnas (7)enstaka (8)erfaras (9)erfarit (9)erfarna (9)erinran (7)erinras (7)erinrat (7)etniska (8)etsning (8)fagrare (10)fagrast (10)fakiren (10)fakirer (10)fantasi (9)fartens (9)farters (9)fasanen (9)fasaner (9)faserna (9)fastare (9)fastern (9)fastnar (9)fastrar (9)fegisar (10)fiktiva (12)finaste (9)fingera (10)fingern (10)fingers (10)fingrar (10)fingrat (10)fingren (10)fingret (10)finkars (10)finkens (10)finnars (9)finniga (10)finnigt (10)finskan (10)fintens (9)finters (9)firaren (9)firares (9)firarna (9)fiskare (10)fiskeri (10)fraktar (10)fraktas (10)frakten (10)frakter (10)fransar (9)fransen (9)franska (10)franske (10)franskt (10)frestar (9)friaren (9)friares (9)friarna (9)frieris (9)frigavs (12)frisera (9)friskar (10)friskat (10)fristen (9)frister (9)fritera (9)garanti (8)garnens (8)garnera (8)garnets (8)garvare (10)garvats (10)gaserna (8)genanta (8)genitiv (10)gensvar (10)giftens (10)giktens (9)ginsten (8)ginster (8)girarna (8)girerat (8)givaren (10)givares (10)givarna (10)gnistan (8)gnistra (8)grafens (10)grafers (10)grafisk (11)granars (8)granens (8)grannar (8)grannes (8)granska (9)gravars (10)gravens (10)gravera (10)grenars (8)grevars (10)griften (10)grifter (10)grinats (8)grinets (8)inaktiv (10)infarkt (10)infriar (9)infrias (9)infriat (9)ingifta (10)ingivit (10)ingvars (10)inkasta (8)innerst (7)inrarna (7)inresan (7)inrikes (8)inrikta (8)inrista (7)inskrev (10)intagas (8)intagen (8)intager (8)intages (8)intagna (8)intagne (8)interna (7)inverka (10)invigas (10)inviger (10)inviges (10)invigts (10)inviten (9)inviter (9)irakier (8)iranier (7)iranska (8)iranske (8)iranskt (8)ivraren (9)ivrares (9)ivrarna (9)ivrigas (10)ivriges (10)kaniner (8)kantens (8)kanters (8)kantiga (9)kantrar (8)karaten (8)kargare (9)kargast (9)kartans (8)karvats (10)kastare (8)kaviarn (10)kerstin (8)knarras (8)knarrat (8)knarret (8)knasiga (9)knasigt (9)knaster (8)knastra (8)knivars (10)knivens (10)kniviga (11)knivigt (11)krafsar (10)krafsat (10)krafset (10)kraften (10)krafter (10)kraftig (11)kragars (9)kragens (9)kranars (8)kranens (8)kranier (8)kraniet (8)kransar (8)kransat (8)kransen (8)kratern (8)kravens (10)kravets (10)kreativ (10)kretsar (8)krigare (9)krigats (9)krigens (9)krigets (9)kristen (8)krister (8)kristna (8)kristne (8)kritans (8)kvarnar (10)kvarnen (10)kvartar (10)kvarten (10)kvarter (10)kvastar (10)kvasten (10)kvigans (11)kvinnas (10)kvinten (10)kvinter (10)kvistar (10)kvisten (10)kvistig (11)naivare (9)naivast (9)narrens (7)narvens (9)nasaren (7)negativ (10)nektarn (8)nigeria (8)nitarna (7)nitiska (8)ragnars (8)rakaste (8)rankare (8)rankast (8)rankats (8)raraste (7)raserat (7)raserna (7)raskare (8)raviner (9)renarna (7)renings (8)retinan (7)rikaste (8)rikenas (8)riktiga (9)ringare (8)ringars (8)ringast (8)ringens (8)riskera (8)riterna (7)ritning (8)safiren (9)safirer (9)saftiga (10)sakerna (8)sannare (7)satiren (7)satirer (7)signera (8)sikarna (8)siktena (8)sinnrik (8)siraten (7)sirater (7)skaften (10)skarvar (10)skarven (10)skiftar (10)skiften (10)skingra (9)skinnet (8)skitiga (9)skrevan (10)skrinen (8)skrinet (8)skrivar (10)skriven (10)skriver (10)skrivet (10)skrivit (10)skrivna (10)snarare (7)snarkar (8)snarkat (8)stannar (7)stegrar (8)steniga (8)stingen (8)stinker (8)svagare (10)svarare (9)svartna (9)sviktar (10)svingar (10)svingat (10)svinnet (9)tagaren (8)tagares (8)tangera (8)tankars (8)tankens (8)taskiga (9)tegarna (8)tenarna (7)tigerns (8)tigrars (8)tikarna (8)tingens (8)tinnars (7)tragiks (9)tragisk (9)trasiga (8)traskar (8)travens (9)tvingar (10)tvingas (10)tvinnar (9)tvinnas (9)vagnars (10)vagnens (10)vaknats (10)vaktare (10)vaktens (10)vakters (10)vanesak (10)vankats (10)vantars (9)vantens (9)vargars (10)vargens (10)varians (9)variant (9)variera (9)varnats (9)varning (10)varsina (9)varsnar (9)varsnat (9)vaserna (9)vekarna (10)verkats (10)vikarie (10)vikarna (10)vikings (11)viktens (10)vikters (10)viktiga (11)vinerna (9)vingars (10)vingens (10)vinkars (10)vinkats (10)vinkens (10)vinnare (9)vinsten (9)vinster (9)vintern (9)vinters (9)vintrar (9)vintras (9)virkats (10)virkets (10)virriga (10)virrige (10)virrigt (10)visarna (9)visiten (9)visiter (9)visning (10)vitsiga (10)vrakens (10)vrakets (10)vresiga (10)vresigt (10)vristen (9)vrister (9)

6 - Ord bestående av bokstäver  (568)

afrika (9)aftnar (8)agaten (7)agater (7)agents (7)agerar (7)agerat (7)agnars (7)agnats (7)agnens (7)agneta (7)agnets (7)aktens (7)aktern (7)akters (7)aktien (7)aktier (7)akties (7)aktiva (9)aktive (9)aktrar (7)aktris (7)anarki (7)angavs (9)angiva (9)anings (7)anisen (6)anitas (6)ankans (7)ankare (7)annars (6)annats (6)annies (6)annika (7)anrika (7)ansgar (7)anskri (7)ansvar (8)antika (7)anvisa (8)areans (6)arenan (6)argare (7)argast (7)arians (6)ariern (6)ariska (7)ariskt (7)arkens (7)arkets (7)arrest (6)artens (6)arters (6)artiga (7)artige (7)arvens (8)arvets (8)arvika (9)askfat (9)astern (6)astrar (6)avenas (8)avesta (8)avgift (11)aviats (8)aviers (8)avigan (9)avresa (8)avrest (8)avsagt (9)avsikt (9)avskar (9)avsteg (9)einars (6)ekarna (7)ekfats (9)enarna (6)envisa (8)envist (8)erfara (8)erikas (7)erinra (6)etiska (7)etnisk (7)fagert (9)fanans (8)farans (8)farsta (8)farten (8)farter (8)fastan (8)fastar (8)faster (8)fastna (8)fatens (8)fegast (9)fenans (8)festar (8)fiktiv (11)finans (8)finare (8)finast (8)finger (9)fingra (9)finita (8)finkar (9)finkat (9)finken (9)finnar (8)finnas (8)finner (8)finnes (8)finnig (9)finska (9)finske (9)finskt (9)finten (8)finter (8)firare (8)firats (8)fiskar (9)fiskat (9)fisken (9)fisket (9)frakta (9)frakts (9)franka (9)frankt (9)fransk (9)frasar (8)frasat (8)frasen (8)fraser (8)fresta (8)friare (8)friats (8)frieri (8)frigav (11)friger (9)friges (9)frisen (8)friser (8)friska (9)friske (9)friskt (9)ganska (8)garant (7)garnen (7)garnet (7)garvar (9)garvas (9)garvat (9)gaskar (8)gasken (8)gastar (7)gasten (7)gatans (7)genant (7)genast (7)gestik (8)giftas (9)giften (9)gifter (9)giftes (9)gikten (8)girars (7)girens (7)girera (7)gitarr (7)givakt (10)givare (9)givits (9)gnista (7)grafen (9)grafer (9)grafik (10)grafit (9)granar (7)granat (7)granen (7)granit (7)granna (7)granne (7)gratis (7)gravar (9)gravat (9)graven (9)grenar (7)grenat (7)gretas (7)grevar (9)grifts (9)grinar (7)grinas (7)grinat (7)grinet (7)grisar (7)grisen (7)ikraft (9)ikring (8)infart (8)infria (8)ingavs (9)ingens (7)ingers (7)ingift (9)ingvar (9)inkans (7)inkast (7)inrars (6)inresa (6)insekt (7)insikt (7)insteg (7)intaga (7)intags (7)intern (6)intiga (7)intrig (7)invant (8)invers (8)inviga (9)invigs (9)invigt (9)iransk (7)iriska (7)iriskt (7)irrats (6)isarna (6)iverns (8)ivrare (8)ivrats (8)ivriga (9)ivrige (9)ivrigt (9)kanins (7)kantar (7)kantas (7)kanten (7)kanter (7)kantig (8)kantra (7)karate (7)karats (7)karens (7)karets (7)karins (7)kartan (7)karvar (9)karvas (9)karvat (9)kasern (7)kastar (7)kasten (7)kaster (7)katarr (7)katrin (7)kaviar (9)kistan (7)kivats (9)kivets (9)knarra (7)knasig (8)knivar (9)kniven (9)knivig (10)krafsa (9)kragar (8)kragen (8)krages (8)kranar (7)kranen (7)kranie (7)kransa (7)krater (7)kraven (9)kravet (9)kretin (7)kretsa (7)krigar (8)krigas (8)krigat (8)krigen (8)kriget (8)krisen (7)kriser (7)kristi (7)kritan (7)kritas (7)kvarts (9)kvigan (10)kvinna (9)kvista (9)naivas (8)naives (8)narren (6)narven (8)nasare (6)nekats (7)nektar (7)nigers (7)nitars (6)nitens (6)nitisk (7)ragnar (7)rakare (7)rakast (7)raknar (7)raknat (7)rankar (7)rankas (7)rankat (7)rarast (6)rasera (6)raseri (6)raskar (7)raskat (7)rasket (7)rastar (6)raster (6)regnar (7)regnat (7)renars (6)renast (6)renats (6)rening (7)rensar (6)rensat (6)rentav (8)retina (6)revans (8)rikare (7)rikast (7)rikena (7)rikens (7)rikets (7)riktar (7)riktas (7)riktig (8)ringar (7)ringas (7)ringen (7)ringer (7)ringes (7)ringts (7)rinner (6)risiga (7)risigt (7)risken (7)risker (7)ristar (6)rister (6)ritens (6)riters (6)rivits (8)saftar (8)saften (8)safter (8)saftig (9)saknar (7)saknat (7)saktar (7)sankta (7)sankte (7)sargar (7)sargat (7)segnar (7)segnat (7)segrar (7)segrat (7)seniga (7)senigt (7)servar (8)servat (8)siaren (6)siarna (6)sierra (6)signar (7)signat (7)siktar (7)sikten (7)sinkar (7)sinkat (7)sinnat (6)sinnet (6)sivert (8)skaran (7)skatan (7)skaver (9)skenan (7)skifta (9)skifte (9)skiner (7)skitar (7)skiten (7)skiter (7)skitig (8)skivan (9)skreva (9)skriar (7)skriat (7)skrift (9)skriva (9)snaran (6)snarka (7)snavar (8)snavat (8)sniken (7)sniket (7)snikna (7)stakar (7)staken (7)stanna (6)starar (6)staren (6)starka (7)starke (7)stavar (8)staven (8)stefan (8)stegar (7)stegra (7)stekar (7)stenar (6)stenig (7)stigar (7)stigen (7)stiger (7)stigna (7)stinga (7)stinka (7)stirra (6)svanar (8)svanen (8)svante (8)svarar (8)svarat (8)svaren (8)svaret (8)svarta (8)svarte (8)sviken (9)sviker (9)sviket (9)svikit (9)svikna (9)svikta (9)svinen (8)svinet (8)svinga (9)sviten (8)sviter (8)tagare (7)takens (7)tankar (7)tanken (7)tankes (7)tarvar (8)tarvas (8)taskig (8)tegars (7)tenars (6)tennis (6)tigern (7)tigers (7)tigrar (7)tikars (7)tikens (7)tingen (7)tinnar (6)tinnes (6)trafik (9)tragik (8)trasan (6)trasig (7)traska (7)travar (8)travas (8)traven (8)treans (6)trevar (8)trevas (8)trivas (8)tvangs (9)tvekan (9)tvekar (9)tvinar (8)tvinas (8)tvinga (9)tvinna (8)vagnar (9)vagnen (9)vakant (9)vakats (9)vaknar (9)vaknas (9)vaknat (9)vaktar (9)vaktas (9)vakten (9)vakter (9)vanans (8)vankar (9)vankas (9)vankat (9)vantar (8)vanten (8)vantes (8)varann (8)varans (8)varets (8)vargar (9)vargen (9)varian (8)varken (9)varnar (8)varnas (8)varnat (8)varsin (8)varsna (8)vegans (9)vekars (9)vekast (9)veknar (9)veknat (9)verkan (9)verkar (9)verkas (9)verkat (9)viftar (10)viftas (10)vikars (9)vikens (9)viking (10)vikten (9)vikter (9)viktig (10)viners (8)vinets (8)vingar (9)vingen (9)vinges (9)vinkar (9)vinkas (9)vinkat (9)vinken (9)vinnar (8)vinnas (8)vinner (8)vinter (8)virats (8)virkar (9)virkas (9)virkat (9)virket (9)virrat (8)virrig (9)visare (8)viskar (9)viskat (9)vitare (8)vitnar (8)vitsig (9)vrakar (9)vrakat (9)vraken (9)vraket (9)vresig (9)

5 - Ord bestående av bokstäver  (511)

agans (6)agats (6)agens (6)agent (6)agera (6)agnar (6)agnas (6)agnat (6)agnen (6)agnes (6)agnet (6)ainas (5)aktar (6)aktas (6)akten (6)akter (6)aktie (6)aktiv (8)anats (5)angav (8)anger (6)anges (6)aning (6)anita (5)ankan (6)ankar (6)annas (5)annat (5)annes (5)annie (5)ansar (5)ansat (5)anser (5)antag (6)antar (5)antas (5)antik (6)arean (5)arena (5)arens (5)arets (5)argas (6)arges (6)arian (5)arias (5)arier (5)arisk (6)arken (6)arket (6)arkiv (8)arnes (5)artar (5)arten (5)arter (5)artig (6)arven (7)arvet (7)asiat (5)asien (5)askan (6)askar (6)askat (6)asken (6)asket (6)aster (5)astra (5)atens (5)avart (7)avena (7)avens (7)avets (7)avgas (8)avger (8)avges (8)aviat (7)avier (7)aviga (8)avigt (8)avins (7)avres (7)avser (7)avtar (7)einar (5)ekans (6)ekars (6)ekfat (8)enars (5)enats (5)eniga (6)enigt (6)ensak (6)envar (7)envis (7)erans (5)erfar (7)erika (6)eriks (6)ernst (5)etisk (6)etsar (5)eviga (8)evigt (8)fager (8)fagra (8)fagre (8)fakir (8)fakta (8)fanan (7)fanas (7)fanns (7)faran (7)faras (7)farit (7)fasan (7)fasar (7)fasat (7)fasen (7)faser (7)fasta (7)faste (7)faten (7)fegis (8)fenan (7)fenas (7)festa (7)fikar (8)fikat (8)finge (8)finit (7)finka (8)finna (7)finne (7)finns (7)finsk (8)fints (7)firar (7)firas (7)firat (7)fiska (8)fiske (8)frakt (8)frank (8)frans (7)frasa (7)fresk (8)friar (7)frias (7)friat (7)frige (8)frisk (8)frist (7)garva (8)gasar (6)gasat (6)gasen (6)gaser (6)gasta (6)gatan (6)genar (6)genat (6)gerts (6)gifta (8)gifte (8)gifts (8)ginst (6)girar (6)girat (6)giren (6)givar (8)givas (8)given (8)giver (8)gives (8)givet (8)givit (8)givna (8)gnist (6)grann (6)grant (6)grava (8)gravs (8)gravt (8)grena (6)grens (6)greta (6)grift (8)grina (6)ikast (6)ikeas (6)ingas (6)ingav (8)ingen (6)inger (6)inges (6)inget (6)inkan (6)inkas (6)inner (5)inrar (5)inser (5)intag (6)intar (5)intas (5)inter (5)intig (6)invig (8)invit (7)iraks (6)irans (5)irisk (6)irras (5)irrat (5)isiga (6)isigt (6)ister (5)ivans (7)ivars (7)ivern (7)ivers (7)ivrar (7)ivras (7)ivrat (7)ivrig (8)kanar (6)kanat (6)kanin (6)kanna (6)kanta (6)karat (6)karen (6)karet (6)karga (7)kargt (7)karin (6)karta (6)karva (8)kasta (6)kents (6)kinas (6)kines (6)kisar (6)kisat (6)kista (6)kiste (6)kivar (8)kivas (8)kivat (8)kivet (8)knarr (6)knivs (8)krafs (8)kraft (8)krage (7)krans (6)kravs (8)kreti (6)krets (6)kriga (7)krigs (7)kring (7)krita (6)kvarn (8)kvart (8)kvast (8)kviga (9)kvint (8)kvist (8)naiva (7)naive (7)naivt (7)naken (6)naket (6)nakna (6)nakne (6)narvs (7)nasar (5)nekar (6)nekas (6)nekat (6)nesan (5)nians (5)niger (6)ninas (5)nitar (5)nitas (5)niten (5)rakar (6)rakat (6)raket (6)rakna (6)ranka (6)rankt (6)rasar (5)rasat (5)rasen (5)raser (5)raska (6)raske (6)raskt (6)rasta (5)ravin (7)reans (5)regna (6)renar (5)renas (5)renat (5)rensa (5)resan (5)retar (5)retas (5)revan (7)revar (7)revat (7)revir (7)rikas (6)riken (6)rikes (6)riket (6)rikta (6)ringa (6)ringe (6)rings (6)ringt (6)rinna (5)risen (5)riset (5)risig (6)rista (5)riste (5)ritar (5)ritas (5)riten (5)riter (5)rivas (7)riven (7)river (7)rivet (7)rivit (7)rivna (7)safir (7)safta (7)sagan (6)saken (6)saker (6)sakna (6)sakta (6)sanka (6)sankt (6)sanna (5)sarga (6)satan (5)satin (5)satir (5)saven (7)sefir (7)segna (6)segra (6)senan (5)senat (5)senig (6)seraf (7)serva (7)siare (5)signa (6)signe (6)sikar (6)siken (6)sikta (6)sikte (6)sinar (5)sinat (5)sinka (6)sinne (5)sirar (5)sirat (5)siren (5)siret (5)skaft (8)skara (6)skarv (8)skata (6)skava (8)skavt (8)skena (6)skeva (8)skevt (8)skift (8)skina (6)skinn (6)skira (6)skirt (6)skita (6)skiva (8)skrev (8)skria (6)skrin (6)skriv (8)snara (5)snart (5)snava (7)stake (6)stank (6)stare (5)stark (6)stava (7)stega (6)steka (6)stena (5)stiga (6)stina (5)sting (6)svaga (8)svage (8)svagt (8)svara (7)svart (7)svika (8)svinn (7)tagar (6)tagas (6)tagen (6)tager (6)tages (6)tagna (6)taken (6)tanka (6)tanke (6)tarva (7)tegar (6)tenar (5)tenns (5)tians (5)tiger (6)tikar (6)tiken (6)tinar (5)tinas (5)tinne (5)trasa (5)trava (7)trave (7)trean (5)treas (5)treva (7)trivs (7)tvang (8)tveka (8)tvina (7)vagns (8)vakar (8)vakas (8)vakat (8)vaken (8)vaket (8)vakna (8)vakta (8)vanan (7)vanas (7)vanka (8)vante (7)varan (7)varar (7)varat (7)varet (7)vargs (8)varia (7)varit (7)varna (7)varse (7)vasen (7)vaser (7)vegan (8)vekar (8)vekas (8)vekna (8)verka (8)vifta (9)vigas (8)viger (8)vigts (8)vikar (8)viken (8)viker (8)vikit (8)vikta (8)vikts (8)viner (7)vinet (7)vinge (8)vinka (8)vinna (7)vinns (7)vinst (7)virar (7)viras (7)virat (7)virka (8)virke (8)virra (7)visan (7)visar (7)visat (7)visen (7)visit (7)viska (8)vitas (7)vites (7)vitna (7)vraka (8)vraks (8)vrist (7)

4 - Ord bestående av bokstäver  (296)

agan (5)agar (5)agas (5)agat (5)agen (5)agna (5)agne (5)agns (5)aina (4)akta (5)akts (5)anar (4)anas (4)anat (4)ange (5)anis (4)anka (5)anna (4)anne (4)anns (4)ansa (4)anse (4)anta (4)anti (4)area (4)aren (4)aret (4)arga (5)arge (5)argt (5)aria (4)arks (5)arne (4)arta (4)arts (4)arve (6)arvs (6)asar (4)asea (4)asen (4)aset (4)aska (5)asta (4)aten (4)aven (6)avet (6)avge (7)avig (7)avin (6)avis (6)avse (6)avta (6)egna (5)ekan (5)ekar (5)ekat (5)enar (4)enas (4)enat (4)enig (5)eran (4)eras (4)erik (5)etik (5)etsa (4)evas (6)evig (7)fana (6)fann (6)fara (6)fars (6)fart (6)fasa (6)fast (6)fega (7)fegt (7)fena (6)fens (6)fest (6)feta (6)fika (7)fina (6)fine (6)fink (7)finn (6)fint (6)fira (6)fisk (7)fras (6)fria (6)frie (6)fris (6)garn (5)gasa (5)gask (6)gast (5)gata (5)gavs (7)gena (5)geni (5)gens (5)gert (5)gest (5)gift (7)gikt (6)gira (5)giva (7)give (7)graf (7)gran (5)grav (7)grek (6)gren (5)grev (7)grin (5)gris (5)ians (4)igen (5)ikea (5)inga (5)inge (5)inka (5)inne (4)inre (4)inse (4)inta (4)inte (4)irak (5)iran (4)irra (4)isar (4)isat (4)isen (4)isig (5)ivan (6)ivar (6)iver (6)ivra (6)kana (5)kann (5)kant (5)karg (6)kars (5)kart (5)kast (5)kent (5)kina (5)kisa (5)kist (5)kiva (7)kniv (7)krag (6)kran (5)kras (5)krav (7)krig (6)kris (5)krit (5)kvar (7)naiv (6)narr (4)narv (6)neka (5)neri (4)nerv (6)nesa (4)nian (4)niga (5)nina (4)nita (4)raka (5)rakt (5)rang (5)rank (5)rann (4)rara (4)rart (4)rasa (4)rask (5)rast (4)rean (4)reas (4)regi (5)regn (5)rena (4)rent (4)resa (4)rest (4)reta (4)reva (6)revs (6)rika (5)rike (5)riks (5)rikt (5)ring (5)risk (5)rist (4)rita (4)rits (4)riva (6)rivs (6)saft (6)saga (5)sagt (5)sank (5)sann (4)sant (4)sara (4)save (6)sega (5)segt (5)sekt (5)sena (4)sent (4)siar (4)siat (4)sikt (5)sina (4)sira (4)siri (4)skar (5)skat (5)sken (5)sker (5)sket (5)skev (7)skin (5)skir (5)skit (5)skiv (7)skri (5)snar (4)star (4)stav (6)steg (5)stek (5)sten (4)stig (5)svag (7)svan (6)svar (6)svea (6)svek (7)sven (6)svin (6)svit (6)taga (5)tage (5)tank (5)tekn (5)tenn (4)tian (4)tias (4)tiga (5)tina (4)ting (5)tras (4)trav (6)trea (4)vagn (7)vaka (7)vakt (7)vana (6)vank (7)vann (6)vant (6)vara (6)vare (6)varg (7)vari (6)vars (6)vart (6)veka (7)veks (7)vekt (7)verk (7)vers (6)veta (6)viga (7)vigs (7)vigt (7)vika (7)vikt (7)vina (6)ving (7)vink (7)vins (6)vira (6)visa (6)vise (6)vist (6)vita (6)vite (6)vits (6)vrak (7)

3 - Ord bestående av bokstäver  (111)

aga (4)agn (4)aik (4)air (3)akt (4)ana (3)ank (4)ann (3)ans (3)arg (4)ark (4)ars (3)art (3)arv (5)ask (4)ave (5)avi (5)avs (5)eka (4)eks (4)ena (3)ens (3)era (3)ers (3)ert (3)est (3)eva (5)far (5)fas (5)fat (5)feg (6)fen (5)fet (5)fin (5)fri (5)gas (4)gat (4)gav (6)gen (4)ger (4)ges (4)get (4)gin (4)gir (4)giv (6)ian (3)ifk (6)isa (3)kan (4)kar (4)kiv (6)neg (4)ner (3)nia (3)nit (3)rak (4)rar (3)ras (3)rea (3)ref (5)ren (3)res (3)rev (5)rfv (7)rik (4)ris (3)rit (3)riv (5)sak (4)sav (5)seg (4)sen (3)ser (3)set (3)sia (3)sig (4)sik (4)sin (3)sir (3)siv (5)ska (4)ske (4)sri (3)tag (4)tak (4)tar (3)tas (3)teg (4)ten (3)ter (3)tes (3)tia (3)tig (4)tik (4)tkr (4)tre (3)tvi (5)vag (6)vak (6)van (5)var (5)vas (5)vek (6)ven (5)vet (5)via (5)vig (6)vik (6)vin (5)vis (5)vit (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (29)

ai (2)an (2)ar (2)as (2)av (4)ek (3)en (2)er (2)ev (4)fe (4)fn (4)ge (3)if (4)in (2)is (2)kg (4)kr (3)ni (2)nr (2)sa (2)se (2)si (2)sk (3)st (2)ta (2)te (2)tv (4)ve (4)vi (4)