Med hjälp av bokstäverna �, �, d, m, j, u, k, a, d, e kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (2)

dukade (10)kedjad (13)

5 - Ord bestående av bokstäver  (8)

dekad (6)duade (8)dukad (9)kedja (12)kudde (9)mejad (12)mjuka (16)mjuke (16)

4 - Ord bestående av bokstäver  (9)

duka (8)jude (13)kudd (8)make (6)maud (8)meja (11)mjuk (15)udda (7)udde (7)

3 - Ord bestående av bokstäver  (14)

amu (7)dam (4)dem (4)dua (6)duk (7)dum (7)eka (4)emu (7)jak (10)kaj (10)kam (5)maj (10)med (4)udd (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (11)

aj (8)de (2)dm (3)du (5)ed (2)ej (8)ek (3)eu (5)ja (8)ju (11)km (4)